Organizacja zamówień publicznych

Jako broker specjalizujący się we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych posiadamy bardzo duże doświadczenie w organizacji postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Od początku naszej działalności przeprowadziliśmy już kilkaset przetargów na ubezpieczenia, występując w nich
w roli biegłego lub pełnomocnika Zamawiającego.

Nieodłącznym elementem naszych usług jest zatem:

  • opracowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • sporządzenie kryteriów i sposobu oceny ofert
  • wskazanie wymagań stawianych wobec wykonawców
  • oszacowanie wartości zamówienia
  • udział w pracach komisji przetargowej
  • ocena złożonych ofert
  • opracowanie dokumentacji „okołoprzetargowej”.
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO