Zawieranie ubezpieczeń (wybrane produkty ubezpieczeniowe)

Inter-Broker Sp. z o.o. posiada niepodważalne doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń majątkowych, osobowych i życiowych. W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty, których całkowita liczba osiąga wartość kilkuset, w tym:

Ubezpieczenia majątkowe

 • Ubezpieczenie mienia w systemie ryzyk nazwanych i nienazwanych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ryzyk informatycznych
 • Ubezpieczenie od katastrof naturalnych, aktów terroryzmu
 • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC NW, ZK, AS, ochrona prawna)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie utraty zysków
 • Ubezpieczenia techniczne (budowlano-montażowe, maszyn i urządzeń)
 • Ubezpieczenia od wad ukrytych
 • Ubezpieczenia finansowe m.in. kredytu kupieckiego
 • Gwarancje ubezpieczeniowe (np. wadialne, należytego wykonania kontraktu itp.)
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia dedykowane branżom i grupom zawodowym oraz wiele innych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Obowiązkowe

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej

Dobrowolne

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do badania sprawozdań finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych wykonujących zawód w służbie zdrowia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej strzeżony parking samochodowy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenia osobowe oraz na życie

 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia indywidualne na życie
 • Ubezpieczenia grupowe na życie
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

Ubezpieczenia niestandardowe
Tworzone zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów, jesteśmy bowiem współtwórcą proponowanych przez rynek ubezpieczeniowy rozwiązań.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO