Menu

Konstruowanie programów ubezpieczeniowych

Głównym założeniem naszych programów jest zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy pełnym zachowaniu dyscypliny finansów publicznych, w tym najwyższej efektywności ekonomicznej. Opracowując program ubezpieczeniowy, kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyk, ze specyfiki działalności i indywidualnych potrzeb Klienta. Na podstawie analizy zagrożeń i przebiegu ubezpieczeń (szkodowości), dobieramy odpowiednie zakresy ochrony. Jeśli wymaga tego sytuacja proponujemy zmiany i modyfikacje obowiązujących polis, np. objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, zwiększenie limitów odpowiedzialności.

Istotnym elementem opracowywanych przez nas programów ubezpieczeniowych jest wprowadzanie do zapisów umów ubezpieczenia klauzul, definicji i warunków dodatkowych zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzane przez nas rozwiązania mają na celu wyeliminowanie zapisów niekorzystnych dla Klienta z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli i skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań.

Do najważniejszych cech naszych programów należą:

  • kompleksowe zabezpieczenie całego majątku oraz interesów naszych Klientów;
  • czasowy zakres odpowiedzialności zapewniający ochronę zdarzeń sprzed okresu ubezpieczenia;
  • bardzo duży nacisk na właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
  • największy możliwy katalog klauzul i warunków szczególnych (ponad 80);
  • ograniczenie franszyz i udziałów własnych, chroniące ubezpieczonego przed koniecznością partycypacji w kosztach likwidacji szkody;
  • stawianie ubezpieczycielowi wymagań zabezpieczających w pełni przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, takich jak: bezwzględna niezmienność stóp składek (stawek) przez cały okres zamówienia (wiążące są zawsze jednostkowe stawki, a nie cena ofertowa; tym sposobem, zbywając np. składniki swojego majątku, zamawiający nie jest zobowiązany do zapłacenia ceny zaproponowanej w ofercie – przy wiążącym charakterze jedynie stawek ubezpieczeniowych, cena oferty ulegnie w takim przypadku zmniejszeniu.), proporcjonalne naliczanie składki za okresy krótsze niż pełen rok (według zasady co do dnia), poszanowanie aktualnych umów ubezpieczeniowych.

Dla podmiotów publiczno-prawnych poszukujemy ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowanej w opracowanym przez nas programie przede wszystkim (chociaż nie tylko) w drodze postępowań prowadzonych według ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego nieodłącznym elementem naszych usług jest przygotowanie procedur wyboru ubezpieczyciela zgodnie z jej zapisami. Naszą rolą jest opracowanie:

  • opisu przedmiotu zamówienia,
  • kryteriów i sposobu oceny ofert
  • wymagań stawianych wobec wykonawców
  • oszacowanie wartości zamówienia

a także udział w postępowaniu w charakterze członka komisji lub pełnomocnika Zamawiającego.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO