Menu

Identyfikacja i analiza ryzyka

Na początku naszej współpracy, na podstawie uzyskanych informacji oraz zebranych materiałów prowadzimy działania zmierzające do ujawnienia ryzyk towarzyszących działalności naszych Partnerów, zagrażających realizacji celów ustawowych i statutowych, będących przedmiotem tej działalności. Dodatkowe źródła zagrożeń identyfikujemy podczas lustracji miejsc prowadzenia działalności. Kolejnym krokiem jest analiza rozpoznanych zagrożeń, której celem jest oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia zidentyfikowanych ryzyk.

W efekcie naszej pracy powstaje raport, na który składają się:

  • zdefiniowanie ryzyk i zagrożeń,
  • wskazanie prawdopodobnej maksymalnej szkody w majątku,
  • wskazanie prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności;
  • ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • ocena zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
  • ocena zagrożenia wybuchem itp.

Warto przy tym pamiętać, że identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego to proces ciągły, a nie jednorazowy – naszą zaś rolą jest prowadzić jego nieustanny monitoring.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO