Biuro zamówień publicznych

Z uwagi na specjalizację naszej Spółki we współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, niemal cały zespół jej pracowników permanentnie uczestniczy w szkoleniach poświęconych zamówieniom publicznych.

Dodatkowo w strukturze Spółki funkcjonuje odrębne biuro odpowiedzialne za organizację postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego rolą jest wspieranie Klientów w przygotowaniu przetargów na ubezpieczenie i jak największe zaangażowanie w realizację całej procedury.

Bierzemy udział w pracach komisji przetargowej (w charakterze członków lub doradców) bądź też przeprowadzamy całą procedurę jako pełnomocnik zamawiającego.

Naszą rolą jest przeprowadzenie analizy i oceny złożonych ofert, ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, sporządzenie dokumentacji przetargowej (protokół, zestawienia porównawcze, opisy). W ten sposób gwarantujemy naszym Klientom najdalej idącą pomoc.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO