Baner - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Baner - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wypełniając obowiązek nałożony na administratora danych przepisem Art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółkę Inter-Broker Sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Żółkiewskiego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS­­­ pod numerem KRS 0000180910, REGON: 870315750, NIP: 879-101-30-31,  tel: 56 658 42 60, interbroker@interbroker.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@interbroker.pl,
 3. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Państwa, w tym w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu email, numeru dowodu osobistego, numeru prawa jazdy, numeru polisy ubezpieczeniowe, numeru rejestracyjnego pojazdu (w zależności od tego jakie dane zostaną nam przekazane) są następujące:
  1. wykonanie ciążących na naszej spółce ustawowych, zawodowych obowiązków prawnych dystrybutora ubezpieczeń wynikających  z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w tym w szczególności w zakresie udzielania pomocy w czynnościach przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia (umów gwarancji ubezpieczeniowych), w tym w szczególności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka ubezpieczeniowego (risk management), zawierania umów ubezpieczenia (umów gwarancji ubezpieczeniowych), administrowania umowami ubezpieczenia (umowami gwarancji ubezpieczeniowych) i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie (dochodzenie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej) – czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń  – art. 4 ust. 1 i 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń),
  2. świadczenie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo upoważniające do podejmowania i wykonywania w Państwa imieniu i na Państwa rzecz czynności dystrybutora ubezpieczeń,
  3. marketing usług własnych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
  4. czynności marketingowe w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych w tym celu. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie,
  5. realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przepisem art. 15 ust. 3 RODO.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez spółkę szczególnych kategorii danych osobowych, w tym przede wszystkim danych dotyczących zdrowia jest wykonanie ciążących na naszej spółce ustawowych, zawodowych obowiązków prawnych dystrybutora ubezpieczeń wynikających  z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w tym w szczególności w zakresie udzielania klientom serwisu brokerskiego pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie (dochodzenie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej) – Art. 9 ust. 1 lit. g RODO, a także konieczność zapewnienia naszym klientom niezbędnej pomocy w toku świadczenia brokerskiej obsługi ubezpieczeń w zakresie obrony przed roszczeniami (badanie zasadności roszczeń oraz likwidacja szkody ubezpieczeniowej) – Art. 9 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 5. Państwa dane osobowe zostały przekazane Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako brokerowi ubezpieczeniowemu między innymi w związku z udzielonym Pełnomocnictwem lub/i zawartą umową serwisu brokerskiego. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania ustawowych, zawodowych obowiązków prawnych dystrybutora ubezpieczeń oraz realizacji obowiązków umownych,
 6. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą współpracujący z Inter-Broker Sp. z o.o. dostawcy usług hostingowych oraz obsługi poczty elektronicznej oraz inni administratorzy danych, w tym zakłady ubezpieczeń  i inne podmioty zaangażowane w proces obsługi umowy ubezpieczenia lub likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO;
 7. Dane niezbędne do wykonania powyższych czynności będą przechowywane przez okres niezbędny
  i konieczny do realizacji opisanych wyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas trwania umowy ubezpieczenia,
  2. czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia,
  4. czas do momentu wycofania zgody,
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do danych osobowych
  2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
  3. przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.