Baner - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI Baner - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI

Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wypełniając obowiązek nałożony na administratora danych przepisem Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę Inter-Broker sp. z o.o. w zakresie dotyczącym procesu rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Żółkiewskiego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS­­­ pod numerem KRS 0000180910, REGON: 870315750, NIP: 879-101-30-31,  tel: 56 658 42 60, interbroker@interbroker.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@interbroker.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści swojej aplikacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. Lit a oraz lit. b RODO. Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy oraz innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na wzięcie udziału w rekrutacji.
 5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez naszą Spółkę rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko. Pani/Pana dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji  będą przetwarzane przez okres 3 lat liczonych od zamknięcia rekrutacji na stanowisko, w której brała Pani/Pan udział.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług hostingowych oraz obsługi poczty elektronicznej, a także podmiot współpracujący z Administratorem w procesie rekrutacji;
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Spółki podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres interbroker@interbroker.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Spółkę Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.