Baner - Spółka Inter-Broker firmą miesiąca VI 2021 Baner - Spółka Inter-Broker firmą miesiąca VI 2021

Spółka Inter-Broker firmą miesiąca VI 2021

POWRÓT
Baner - Klauzule brokerskie praktycznie Baner - Klauzule brokerskie praktycznie

Klauzule brokerskie praktycznie

Nasze długoletnie doświadczenie w obsłudze Klientów z sektora finansów publicznych i obsługi postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pozwoliło nam na stworzenie autorskich klauzul brokerskich, ewaluowanych w toku realnych procesów likwidacji szkód.

Stanowią one nieocenioną pomoc w szkodach problemowych, wymagających wyjścia poza szablon likwidacji szkody w oparciu o ogólne warunki ubezpieczeń.

Jednym z częściej wykorzystywanych w praktyce zapisów naszej specyfikacji jest Klauzula likwidacyjna. Gwarantuje ona Klientowi odtworzenie mienia bez potrącenia amortyzacji i zużycia, także w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia. Standardowe, funkcjonujące na rynku zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w przypadku odstąpienia od odbudowy, remontu lub naprawienia mienia, nawet gdy ubezpieczamy majątek w wartości odtworzeniowej, powodują wypłatę odszkodowania w wartości rzeczywistej.
Główne profity dla Klienta wynikające z tego rozszerzenia to:

  • wypłata szkody w pełnej wartości,
  • krótszy czas likwidacji szkody,
  • możliwość odtworzenia mienia bez angażowania własnych środków.

Warto wspomnieć też o Klauzuli rzeczoznawców. Pozwala ona w sytuacjach, gdy kwestionuje się ustalony przez Klienta zakres, rozmiar oraz sposób naprawienia szkody, przerzucić na Towarzystwo koszty dodatkowych ekspertyz rzeczoznawców (do ustalonego limitu). Zasady powoływania zewnętrznych rzeczoznawców, które możemy spotkać w typowych ogólnych warunkach, mówią o podziale kosztów takiej usługi między Towarzystwem, a Klientem – po połowie. Korzyści z tego zapisu są bezsprzeczne.

Rozwój klauzul brokerskich w oparciu o ich praktyczne zastosowanie, jest jedną z naszych przewag konkurencyjnych, potwierdzonych długoterminową współpracą z naszymi Klientami.

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 19 numer 5 maj 2022 (ISSN 1732-2413)

Przemysław Radzikowski

broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód

POWRÓT
Baner - Odpowiedni program dla samorządów Baner - Odpowiedni program dla samorządów

Odpowiedni program dla samorządów

Specjalizując się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, dzisiaj już zdecydowanie ponad 5 tys. jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek komunalnych działających w ramach gmin i powiatów, szczególną uwagę w naszej pracy zwracamy, jak zapewne każdy broker, na zakres programu ubezpieczeniowego. Zależy nam bowiem na efektywnym uzyskiwaniu odszkodowań i jak najmniejszej partycypacji naszych partnerów, podlegających dyscyplinie finansów publicznych, w naprawie szkody. dlatego nasze permanentnie rozwijane rozwiązania wyznaczają, jak zauważamy, trendy na rynku. Wśród nich zaś szczególną wagę przywiązujemy do właściwego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gminy lub powiatu i tutaj jesteśmy w ścisłej czołówce firm brokerskim.

Od początku działalności stanowiło to nasz priorytet, z uwagi na konstytucyjną rangę (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP) znacznej części odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i szerokie jej ujęcie w Kodeksie cywilnym. Dlatego opracowany przez nas zakres ochrony obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez samorząd, w tym powierzane podmiotom zewnętrznym, a ponadto w skład tego ubezpieczenia wchodzi odpowiedzialność za spółki komunalne, szkoły i przedszkola oraz inne instytucje samorządowe, za szkody powstałe na terenach i w obiektach publicznych, czy za wypadki wynikające z jakiejkolwiek działalności samorządu. Ponadto nasz program wyraźnie nawiązuje do odpowiedzialności związanej z działalnością administracyjno-prawną jednostki samorządu terytorialnego (imperium i dominium), w tym m.in. za decyzje administracyjne, działanie niezgodne z prawem, zaniechania pracownicze itp. (przykładowo za szkody lub straty związane z planowaniem przestrzennym).

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 19 numer 5 maj 2022 (ISSN 1732-2413)

Piotr Mikuszewski

Piotr Mikuszewski

dyrektor biura analiz i projektów ubezpieczeniowych
specjalista ds. zamówień publicznych

POWRÓT
Baner - Samorząd to nasza pasja Baner - Samorząd to nasza pasja

Samorząd to nasza pasja

Firma Inter-Broker sp. z o.o. od prawie ćwierćwiecza jako jeden z czołowych polskich brokerów ubezpieczeniowych zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeń jednostek sektora finansów publicznych. Uhonorowanie naszej spółki Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, wskazującym na najwyższą jakość świadczonych usług, jest dla nas wyjątkowym powodem do dumy – jesteśmy pierwszym brokerem w Polsce, który uzyskał wyróżnienie dla całego serwisu w zakresie ubezpieczeń. To dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze nasza spółka nieustannie rozwija swój potencjał, co przekłada się bezpośrednio na jej stabilną i czołową pozycję na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Od roku 2012 zasilam grupę brokerów przygotowujących autorskie programy ubezpieczeniowe, dopasowane do rzeczywistych potrzeb naszych klientów. Obecnie Inter-Broker to prawie 70 brokerów, w większości wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, energetyki, ochrony przeciwpożarowej. Praca w tej firmie skłoniła mnie do naukowego spojrzenia na jakość ochrony ubezpieczeniowej samorządów w Polsce. Właśnie ukazało się książkowe opracowanie wyników wielopłaszczyznowych badań pt. „Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce” wydane przez Wydawnictwo Adam Marszałek.

W książce opisane zostały wyniki badań wyraźnie wskazujące na istotną różnicę w jakości nabywanej ochrony ubezpieczeniowej w zależności z usług jakiego pośrednika gmina korzysta, z wyraźną przewagą usług brokerskich. Opinie ankietowanych gmin podnoszą wagę wsparcia brokera przy kształtowaniu treści umów ubezpieczenia i właściwego zabezpieczenia interesów jednostek samorządu terytorialnego, a także w zakresie postępowania likwidacyjnego, organizacyjnego i szkoleniowego. Badania wskazują również na potrzebę pogłębiania świadomości ubezpieczeniowej wśród pracowników tych podmiotów oraz na ograniczone wykorzystanie potencjału ubezpieczeń w przypadku szkód o charakterze katastroficznym.

W monografii przedstawiono efekt przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami gmin, które zostały poszkodowane w nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. Wykorzystano również raporty oraz sprawozdania opisujące zdarzenie z jego konsekwencjami finansowymi dla gmin. Głównym zamiarem było ukazanie trudności, jakie pojawiają się w konsekwencji zdarzenia o charakterze katastroficznym dla gmin oraz wskazanie przyczyn niskiego udziału ubezpieczeń w źródłach finansowania skutków szkód. Na uwagę zasługuje drugie badanie – ankietowe, którego zakres obejmował wszystkie gminy w Polsce, a ich wyniki w sposób statystyczny zostały ujęte w książce w postacie 88 tabel i 32 wykresów.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego dąży do ujednolicenia polityki ubezpieczeniowej w ramach całej jednostki samorządu. Dążą one do scentralizowania zawieranych umów ubezpieczeniowych, poprzez opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego. Monografia może być wykorzystana przez władze jednostek samorządowych w celu ulepszenia jakości ochrony ubezpieczeniowej oraz skuteczniejszego wydatkowania pieniędzy publicznych. Wnioski oraz refleksje płynące z przeprowadzonych badań mogą posłużyć agentom oraz brokerom ubezpieczeniowym w celu dopasowania swojej oferty, a także poprawy wykonywanych czynności.

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 19 numer 5 maj 2022 (ISSN 1732-2413)

dr Angelika Kuligowska

broker ubezpieczeniowy

POWRÓT