Konstruowanie i zarządzanie programami ubezpieczeniowymi

W odpowiedzi na przeprowadzony audyt ubezpieczeniowy oraz analizę ryzyka nasza firma opracowuje program ubezpieczeniowy, który zapewnia optymalną ochronę przy jednoczesnej racjonalizacji jej kosztów. W trakcie prac nad programem kierujemy się faktycznymi potrzebami ubezpieczeniowymi naszych Klientów, z uwzględnieniem przede wszystkim specyfiki powadzonej przez nich działalności. Rekomendujemy odpowiednie rodzaje i zakresy ubezpieczeń.
Istotnym elementem opracowywanych przez nas programów ubezpieczeniowych jest wprowadzanie do zapisów umów ubezpieczenia klauzul, definicji i warunków dodatkowych zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Wprowadzane przez nas rozwiązania mają na celu wyeliminowanie zapisów niekorzystnych dla Klienta z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli i skuteczności w uzyskiwaniu odszkodowań.

Do najważniejszych cech naszych programów należą:

 • kompleksowe zabezpieczenie całego majątku oraz interesów naszych Klientów;
 • czasowy zakres odpowiedzialności zapewniający ochronę zdarzeń sprzed okresu ubezpieczenia;
 • bardzo duży nacisk na właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
 • największy możliwy katalog klauzul i warunków szczególnych (ponad 80);
 • ograniczenie wysokości franszyz i udziałów własnych, chroniące ubezpieczonego przed koniecznością partycypacji w kosztach likwidacji szkody;
 • stawianie ubezpieczycielowi wymagań, takich jak: bezwzględna niezmienność stóp składek (stawek) przez cały okres ubezpieczenia (wiążące są zawsze jednostkowe stawki, a nie cena ofertowa; tym sposobem, zbywając np. składniki swojego majątku, ubezpieczający nie jest zobowiązany do zapłacenia ceny zaproponowanej w ofercie – przy wiążącym charakterze jedynie stawek ubezpieczeniowych, cena oferty ulegnie w takim przypadku zmniejszeniu), proporcjonalne naliczanie składki za okresy krótsze niż pełen rok, poszanowanie aktualnych umów ubezpieczeniowych.

W ramach opracowania programu ubezpieczeniowego znajdują się następujące usługi:

 • przygotowanie zapytania ofertowego i przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami celem uzyskania najlepszych ofert ubezpieczenia;
 • przeprowadzenie porównania ofert ubezpieczycieli wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej;
 • doprowadzenie do zawarcia ostatecznych umów ubezpieczeniowych;
 • dla podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poszukujemy ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowanej w opracowanym przez nas programie przede wszystkim w drodze postępowań prowadzonych zgodnie z przedmiotową ustawą.

W celu zachowania najwyższych standardów obsługi Klienta, Inter-Broker korzysta z nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego wsparcie dla Klienta w jego sprawach ubezpieczeniowych, przy jednoczesnej gwarancji przestrzegania rygorystycznych procedur obiegu informacji.
Nadzorujemy przebieg realizacji umów i pomagamy Klientom w ich wykonywaniu. Aktualizujemy dane, monitorujemy terminy płatności składek, wystawianie aneksów, dokonujemy doubezpieczeń oraz prowadzimy statystyki szkodowe mogące mieć wpływ na realne obniżenie kosztów ochrony w kolejnych okresach ubezpieczenia.

Świadczymy także dodatkowe usługi, takie jak:

 • doradztwo w zakresie ubezpieczenia ryzyk ponadstandardowych;
 • pomoc w formułowaniu niezbędnych wymagań ubezpieczeniowych wobec wykonawców inwestycji zlecanych przez Klientów bądź w określaniu takich wymagań w przygotowywanych przetargach;
 • bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem tendencji i zachodzących zmian, mających lub mogących mieć znaczenie albo zastosowanie w ubezpieczeniu Klienta;
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego;
 • przygotowywanie pakietów prywatnych ubezpieczeń dla pracowników (ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu, OC w życiu prywatnym);
 • opracowanie programów grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych;
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ubezpieczeń oraz procedur likwidacji szkód;
 • wycena wartości majątku do ubezpieczenia (budynków).
Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO