Baner - Audyty Baner - Audyty

Audyty

Każde przedsięwzięcie niesie w sobie ryzyko, które stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej, wywierający bezpośredni wpływ na jej wyniki. My jako broker ubezpieczeniowy czujemy się w obowiązku nie tylko pomóc w aranżacji ubezpieczeń, ale także dokonać analizy zagrożeń, której celem jest oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia zidentyfikowanych uprzednio ryzyk. Dlatego na początku naszej współpracy, na podstawie uzyskanych informacji oraz zebranych materiałów prowadzimy działania zmierzające do ujawnienia ryzyk towarzyszących działalności naszych Partnerów, zagrażających realizacji celów będących przedmiotem tej działalności. Dodatkowe źródła zagrożeń identyfikujemy podczas lustracji miejsc prowadzenia działalności.

Warto przy tym pamiętać, że identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego to proces ciągły, a nie jednorazowy – naszą zaś rolą jest prowadzić jego nieustanny monitoring.