Baner - Dodatkowe Baner - Dodatkowe

Dodatkowe

Co dodatkowe gwarantuje współpraca z Inter-Broker sp. z o.o.?

Doradztwo ubezpieczeniowo-prawne

 • negocjowanie warunków w zakresie ubezpieczenia ryzyk ponadstandardowych – np. zagrożeń cybernetycznych, ochrony danych osobowych, utraty zysku, zdrowotnych itd.
 • uzyskiwanie wszelkich gwarancji ubezpieczeniowych – usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu, wadialnych, zwrotu zaliczki (np. dla wyłanianych w postępowaniach wykonawców)
 • ocenę (opiniowanie i ustalanie oraz weryfikację treści) gwarancji i dokumentów ubezpiecze­nio­wych składanych przez wykonawców – w postępowaniach realizowanych przez naszych Partnerów i innych prowadzonych sprawach
 • pomoc w formułowaniu niezbędnych wymagań ubezpieczeniowych wobec wyko­nawców
  w przygotowywanych przez naszych Partnerów postępowaniach i realizowanych przedsięwzięciach; negocjowanie umów z wykonawcami w zakresie zagadnień ubezpie­czeniowych
 • bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego – pod kątem tendencji i zachodzących zmian, mających lub mogących mieć znaczenie albo zastosowanie w ubezpieczeniu (analiza nowych produktów, badanie kondycji zakładów ubezpieczeń)
 • permanentną analizę potrzeb ubezpieczeniowych – w trakcie obowiązywania umowy cykliczne przeprowadzanie testów potrzeb i wymagań naszych Partnerów
 • organizację szkoleń z zakresu ubezpieczeń, prawa ubezpieczeniowego oraz proce­dur likwidacji szkód
 • usługi Stowarzyszenia Inicjatyw Ubezpieczeniowych Open+ – m. in. w zakresie udostępnienia pracownikom naszych Partnerów możliwości zawierania umów ubezpieczenia mieszkania, prywatnej i zawodowej odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, zdrowia itd.

Zbiorcze raportowanie

Cyklicznie przekazujemy ubezpieczonemu raport szkodowy, zawierający zestawienie wszystkich zgłoszonych szkód z następującymi informacjami:

 • data szkody i data zgłoszenia szkody
 • opis zdarzenia szkodowego, w tym przyczyna
 • miejsce zdarzenia, w tym dokładna lokalizacja (budynek, lokal)
 • dane poszkodowanego oraz uczestników szkody
 • wysokość roszczenia
 • wartość wypłaconego odszkodowania
 • wysokość potrąconej franszyzy redukcyjnej/udziału własnego
 • status szkody (zamknięta/otwarta)

Nowoczesne rozwiązania IT

Cały proces współpracy, w tym likwidacji szkód wspiera nowoczesny system informatyczny, aplikacja Express Office. Od wielu lat w naszej firmie inwestujemy w najnowsze technologie informatyczne, które umożliwiają zwiększenie częstotliwości kontaktu z Klientami i zdecydowanie poprawiają jakość świadczonych usług. Idąc w tym kierunku wystąpiliśmy o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, dzięki czemu wdrożyliśmy jeden z najnowocześniejszym systemów obsługi klienta i zarządzania procesami biznesowymi w Polsce („Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi” w ramach Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka). W efekcie podjętych działań powstał program Express Office, który jest wynikiem współpracy doświadczo­nych specjalistów branży ubezpieczeniowej z zespołem programistów i projektan­tów tworzących intuicyjne oprogramowanie służące usprawnieniu pracy dużych firm. Program daje możliwość bezpośredniej współpracy z Klientem, a ponadto zapewnia podniesienie efektywności współpracy. Wspiera cały proces obsługi, w tym procedurę likwidacji szkód. Każdy z naszych Partne­rów posiada do niego pełny dostęp, przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej.